shelly-1.4.4.1: shell-like (systems) programming in Haskell

Index

-|- 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
<$>Shelly, Shelly.Pipe
<.>Shelly, Shelly.Pipe
</>Shelly, Shelly.Pipe
absPath 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
appendfile 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
appendToPath 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
asyncShShelly
bracket_shShelly
canonic 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
canonicalize 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
catchanyShelly, Shelly.Pipe
catchany_sh 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
catches_sh 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
catch_sh 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
cd 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
chdir 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
cmd 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
cmdAllShelly
CmdArgShelly
command 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
command1 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
command1_ 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
command_ 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
cp 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
cp_r 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
CreatePipeShelly
echo 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
echo_err 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
echo_n 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
echo_n_err 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
errExit 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
errorExit 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
ErrorHandleShelly
escaping 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
exit 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
FilePathShelly, Shelly.Pipe
finally_sh 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
find 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
findDirFilter 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
findDirFilterWhen 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
findFold 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
findFoldDirFilter 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
findWhen 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
FoldCallbackShelly, Shelly.Pipe
fromTextShelly, Shelly.Pipe
get 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
getenvShelly
get_env 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
get_environmentShelly
get_env_allShelly
get_env_def 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
get_env_text 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
handleany_shShelly
handle_shShelly
hasExtShelly, Shelly.Pipe
InHandleShelly
InheritShelly
inspect 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
inspect_err 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
lastExitCode 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
lastStderr 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
liftIOShelly, Shelly.Pipe
liftShShelly.Pipe
ls 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
lsT 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
mkdir 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
mkdirTree 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
mkdir_p 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
mv 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
OutHandleShelly
pathShelly
print_commands 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
print_stderrShelly
print_stdout 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
put 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
pwd 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
quietExit 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
readBinary 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
readfile 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
relativeTo 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
relPath 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
rm 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
rm_f 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
rm_rf 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
rollShelly.Pipe
run 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
runFoldLines 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
runHandleShelly
runHandlesShelly
run_ 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
setenv 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
setStdin 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
Sh 
1 (Type/Class)Shelly
2 (Type/Class)Shelly.Pipe
ShellCmdShelly
shelly 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
ShellyHandler 
1 (Type/Class)Shelly
2 (Data Constructor)Shelly
3 (Type/Class)Shelly.Pipe
4 (Data Constructor)Shelly.Pipe
shellyNoDir 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
ShIOShelly
show_command 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
shsShelly.Pipe
shsNoDirShelly.Pipe
silently 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
sleepShelly
sshPairs 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
sshPairs_ 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
StdHandleShelly
StdStreamShelly
sub 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
tag 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
terror 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
test_d 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
test_e 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
test_f 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
test_pxShelly
test_s 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
time 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
toTextArgShelly
toTextIgnoreShelly, Shelly.Pipe
toTextWarn 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
touchfile 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
trace 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
tracing 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
transferFoldHandleLinesShelly
transferLinesAndCombineShelly
unlessShelly, Shelly.Pipe
unlessMShelly, Shelly.Pipe
unrollShelly.Pipe
UseHandleShelly
verbosely 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
whenShelly, Shelly.Pipe
whenMShelly, Shelly.Pipe
which 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
withTmpDir 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe
writefile 
1 (Function)Shelly
2 (Function)Shelly.Pipe