stickyKeysHotKey-0.1.0.0: get and set STICKYKEYS.SKF_HOTKEYACTIVE

Index

getHotKeyActiveSystem.Win32.StickyKeysHotKey
setHotKeyActiveSystem.Win32.StickyKeysHotKey
withHotKeyDeactivatedSystem.Win32.StickyKeysHotKey