yi-monokai-0.1.1.1: Monokai colour theme for the Yi text editor

Portabilityportable
Stabilityexperimental
Maintainerfuuzetsu@fuuzetsu.co.uk
Safe HaskellNone

Yi.Style.Monokai

Contents

Description

 

Synopsis

Documentation

monokaiTheme :: Proto UIStyleSource

The main theme specification. An example use in your yi.hs might look something like

 main :: IO ()
 main = yi $ myConfig {
   defaultKm = defaultKm myConfig
   , startFrontEnd = start
   , configUI = (configUI defaultConfig) { configTheme = monokaiTheme }
   }

Colours

monokaiYellowLight :: ColorSource

Hex value: 0xF8F8F2

monokaiYellowDark :: ColorSource

Hex value: 0x75715E

monokaiYellow :: ColorSource

Hex value: 0xE6DB74

monokaiPurpleLight :: ColorSource

Hex value: 0xFD5FF1

monokaiMagenta :: ColorSource

Hex value: 0xF92672

monokaiGreyDark :: ColorSource

Hex value: 0x272822

monokaiGreen :: ColorSource

Hex value: 0xA6E22A

monokaiGreyLight :: ColorSource

Hex value: 0xE6E6E6

monokaiGreyLightest :: ColorSource

Hex value: 0x595959

monokaiGreyDarkest :: ColorSource

Hex value: 0x141411

monokaiGrey :: ColorSource

Hex value: 0x595959

monokaiGreyDarker :: ColorSource

Hex value: 0x383830

monokaiBlueLight :: ColorSource

Hex value: 0x89BDFF

monokaiPurple :: ColorSource

Hex value: 0xAE81FF

monokaiGreenLight :: ColorSource

Hex value: 0xA6E22E