yi-monokai-0.1.1.1: Monokai colour theme for the Yi text editor

Index

monokaiBlueLightYi.Style.Monokai
monokaiGreenYi.Style.Monokai
monokaiGreenLightYi.Style.Monokai
monokaiGreyYi.Style.Monokai
monokaiGreyDarkYi.Style.Monokai
monokaiGreyDarkerYi.Style.Monokai
monokaiGreyDarkestYi.Style.Monokai
monokaiGreyLightYi.Style.Monokai
monokaiGreyLightestYi.Style.Monokai
monokaiMagentaYi.Style.Monokai
monokaiPurpleYi.Style.Monokai
monokaiPurpleLightYi.Style.Monokai
monokaiThemeYi.Style.Monokai
monokaiYellowYi.Style.Monokai
monokaiYellowDarkYi.Style.Monokai
monokaiYellowLightYi.Style.Monokai