HongoDB-0.0.1: A Simple Key Value Store

Database.HongoDB.HashMem

Documentation

runHashMem :: MonadIO m => HashMem m a -> m aSource