Changelog for LambdaHack-0.4.100.0

v0.4.100.0, aka 'The last thaw'

v0.4.99.0, aka 'Player escapes'

v0.2.14, aka 'Out of balance'

v0.2.12

v0.2.10

v0.2.8

v0.2.6.5

v0.2.6

v0.2.1

v0.2.0