Strafunski-StrategyLib-5.0.0.10: Library for strategic programming