Strafunski-StrategyLib-5.0.0.2: Library for strategic programming