Strafunski-StrategyLib-5.0.0.4: Library for strategic programming