Strafunski-StrategyLib-5.0.0.6: Library for strategic programming