Strafunski-StrategyLib-5.0.1.0: Library for strategic programming