amazonka-route53-autonaming-1.6.1: Amazon Route 53 Auto Naming SDK.