aws-0.9.2: Amazon Web Services (AWS) for Haskell

Safe HaskellNone

Aws.Ec2.InstanceMetadata

Documentation