HISTORY
LICENSE
Setup.lhs
bimap.cabal
tests.sh
Data
Test