bytestring-short-0.1.0.2: Backport copy of ShortByteString

Index

emptyData.ByteString.Short.Compat
fromShortData.ByteString.Short.Compat
indexData.ByteString.Short.Compat
lengthData.ByteString.Short.Compat
nullData.ByteString.Short.Compat
packData.ByteString.Short.Compat
ShortByteStringData.ByteString.Short.Compat
toShortData.ByteString.Short.Compat
unpackData.ByteString.Short.Compat