data-or-1.0.0.5: A data type for non-exclusive disjunction.

Index

BothData.Or
eitherOrData.Or
elimOrData.Or
FstData.Or
OrData.Or
SndData.Or
zipOrData.Or
zipOrByData.Or
zipOrWithData.Or
zipOrWithByData.Or