gi-vte-2.91.19: Vte bindings

Index - :

:=GI.Vte
:=>GI.Vte
:~GI.Vte
:~>GI.Vte