git-sanity-0.1.0.0: A sanity checker for your git history.

Index

analyzeGit.Sanity
filterInsaneGit.Sanity
gitLogParentsGit.Sanity
HashGit.Sanity
LineGit.Sanity
parseHashesGit.Sanity
RangeGit.Sanity
reportGit.Sanity
slideGit.Sanity.Internal