gogol-youtube-analytics-0.5.0: Google YouTube Analytics SDK.