Changelog for heyting-algebras-0.0.2.0

Revision history for heyting-algebra

0.0.2.0

0.0.1.1 -- 2018.10.5