hit-0.6.1: Git operations in haskell

Index - I

initRepoData.Git.Storage, Data.Git.Repository, Data.Git
isDeltaData.Git.Storage.Object
isHexData.Git.Ref
isHexStringData.Git.Ref
isRepoData.Git.Storage, Data.Git.Repository, Data.Git
iterateIndexesData.Git.Storage