porpoise-0.1.0.0: A minimalist HTTP server framework written on top of wai

Index - M

MethodWeb.Porpoise
methodConnectWeb.Porpoise
methodDeleteWeb.Porpoise
methodGetWeb.Porpoise
methodHeadWeb.Porpoise
methodOptionsWeb.Porpoise
methodPatchWeb.Porpoise
methodPostWeb.Porpoise
methodPutWeb.Porpoise
methodTraceWeb.Porpoise
mkStatusWeb.Porpoise
MonadUnliftIOWeb.Porpoise