rethinkdb-1.8.0.4: RethinkDB driver for Haskell

Safe HaskellNone

Database.RethinkDB.Protobuf.Ql2.VersionDummy.Version

Documentation