shorten-strings-0.1.0.1: Shorten a variety of string-like types adding ellipsis

Index

ShortenData.Shorten
shortenData.Shorten