singletons-3.0: Basic singleton types and definitions

Index

%~Data.Singletons.Decide
:%&:Data.Singletons.Sigma
:&:Data.Singletons.Sigma
:~:Data.Singletons.Decide
@@ 
1 (Type/Class)Data.Singletons
2 (Function)Data.Singletons
@@@#@$Data.Singletons
@@@#@$$Data.Singletons
@@@#@$$$Data.Singletons
ApplyData.Singletons
applySingData.Singletons
applySing2Data.Singletons
applySing3Data.Singletons
applySing4Data.Singletons
applySing5Data.Singletons
applySing6Data.Singletons
applySing7Data.Singletons
applySing8Data.Singletons
ApplySym0Data.Singletons
ApplySym1Data.Singletons
ApplySym2Data.Singletons
ApplyTyConData.Singletons
ApplyTyConAux1Data.Singletons
ApplyTyConAux2Data.Singletons
currySigmaData.Singletons.Sigma
decideCoercionData.Singletons.Decide
decideEqualityData.Singletons.Decide
DecisionData.Singletons.Decide
DemoteData.Singletons
demoteData.Singletons
DemoteSym0Data.Singletons
DemoteSym1Data.Singletons
DisprovedData.Singletons.Decide
FromSingData.Singletons
fromSingData.Singletons
FstSigmaData.Singletons.Sigma
fstSigmaData.Singletons.Sigma
KindOfData.Singletons
KindOfSym0Data.Singletons
KindOfSym1Data.Singletons
mapSigmaData.Singletons.Sigma
projSigma1Data.Singletons.Sigma
projSigma2Data.Singletons.Sigma
ProvedData.Singletons.Decide
Proxy 
1 (Data Constructor)Data.Singletons
2 (Type/Class)Data.Singletons
ReflData.Singletons.Decide
RefutedData.Singletons.Decide
SameKindData.Singletons
SameKindSym0Data.Singletons
SameKindSym1Data.Singletons
SameKindSym2Data.Singletons
SDecideData.Singletons.Decide
ShowApplyData.Singletons.Sigma
ShowApply'Data.Singletons.Sigma
ShowSingData.Singletons.ShowSing
ShowSing'Data.Singletons.ShowSing
ShowSingApplyData.Singletons.Sigma
ShowSingApply'Data.Singletons.Sigma
SigmaData.Singletons.Sigma
Sing 
1 (Type/Class)Data.Singletons, Data.Singletons.Sigma
2 (Data Constructor)Data.Singletons
singData.Singletons
singByProxyData.Singletons
singByProxy#Data.Singletons
singFun1Data.Singletons
singFun2Data.Singletons
singFun3Data.Singletons
singFun4Data.Singletons
singFun5Data.Singletons
singFun6Data.Singletons
singFun7Data.Singletons
singFun8Data.Singletons
SingFunction1Data.Singletons
SingFunction2Data.Singletons
SingFunction3Data.Singletons
SingFunction4Data.Singletons
SingFunction5Data.Singletons
SingFunction6Data.Singletons
SingFunction7Data.Singletons
SingFunction8Data.Singletons
SingIData.Singletons
SingInstance 
1 (Type/Class)Data.Singletons
2 (Data Constructor)Data.Singletons
singInstanceData.Singletons
SingKindData.Singletons
singThatData.Singletons
SLambda 
1 (Type/Class)Data.Singletons
2 (Data Constructor)Data.Singletons
SLambda2Data.Singletons
SLambda3Data.Singletons
SLambda4Data.Singletons
SLambda5Data.Singletons
SLambda6Data.Singletons
SLambda7Data.Singletons
SLambda8Data.Singletons
SndSigmaData.Singletons.Sigma
sndSigmaData.Singletons.Sigma
SomeSing 
1 (Type/Class)Data.Singletons
2 (Data Constructor)Data.Singletons
SSigmaData.Singletons.Sigma
sUnwrapSingData.Singletons
SWrappedSingData.Singletons
SWrapSingData.Singletons
Data.Singletons.Sigma
toSingData.Singletons
TyConData.Singletons
TyCon1Data.Singletons
TyCon2Data.Singletons
TyCon3Data.Singletons
TyCon4Data.Singletons
TyCon5Data.Singletons
TyCon6Data.Singletons
TyCon7Data.Singletons
TyCon8Data.Singletons
TyFunData.Singletons
uncurrySigmaData.Singletons.Sigma
unSingFun1Data.Singletons
unSingFun2Data.Singletons
unSingFun3Data.Singletons
unSingFun4Data.Singletons
unSingFun5Data.Singletons
unSingFun6Data.Singletons
unSingFun7Data.Singletons
unSingFun8Data.Singletons
UnwrapSingData.Singletons
unwrapSingData.Singletons
VoidData.Singletons.Decide
withSingData.Singletons
withSingIData.Singletons
withSomeSingData.Singletons
WrappedSingData.Singletons
WrapSingData.Singletons
zipSigmaData.Singletons.Sigma
~>Data.Singletons
~>@#@$Data.Singletons
~>@#@$$Data.Singletons
~>@#@$$$Data.Singletons
ΣData.Singletons.Sigma