validity-bytestring-0.2.0.0: Validity instances for bytestring