validity-bytestring-0.4.1.0: Validity instances for bytestring