yeshql-1.0.0.0: YesQL-style SQL database abstraction

Index

mkQueryDecsDatabase.YeshQL
mkQueryExpDatabase.YeshQL
ParsedQuery 
1 (Type/Class)Database.YeshQL
2 (Data Constructor)Database.YeshQL
parseQueriesDatabase.YeshQL
parseQueryDatabase.YeshQL
pqDDLDatabase.YeshQL
pqDocCommentDatabase.YeshQL
pqParamNamesDatabase.YeshQL
pqParamsRawDatabase.YeshQL
pqParamTypesDatabase.YeshQL
pqQueryNameDatabase.YeshQL
pqQueryStringDatabase.YeshQL
pqReturnTypeDatabase.YeshQL
yeshDatabase.YeshQL
yesh1Database.YeshQL
yesh1FileDatabase.YeshQL
yeshFileDatabase.YeshQL