yi-0.6.2.4: The Haskell-Scriptable Editor

Index - F

failYi.Prelude, Yi.Core, Yi
FailableYi.Syntax.JavaScript
failStrokerYi.Syntax.JavaScript
FalseYi.Prelude, Yi.Core, Yi
False'Yi.Lexer.JavaScript
fastMode 
1 (Function)Yi.Mode.Latex
2 (Function)Yi.Mode.Haskell
FBuffer 
1 (Type/Class)Yi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
2 (Data Constructor)Yi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fBufRefYi.UI.Pango.Control
feedCommandYi.Mode.Interactive
fetchPreviousIndentsBYi.Buffer.Indent, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fileYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
FilePatternTagYi.MiniBuffer
fillParagraphYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fillRegionYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fillTextYi.String
Finally'Yi.Lexer.JavaScript
findYi.Prelude, Yi.Core, Yi
findBufferYi.Editor, Yi.Core, Yi
findBufferWithYi.Editor, Yi.Core, Yi
findBufferWithNameYi.Editor, Yi.Core, Yi
findEditedMarksYi.Snippets
findFileYi.Keymap.Emacs.Utils
findFileHintYi.Misc, Yi
findFileNewTabYi.Keymap.Emacs.Utils
findFunctionsYi.Verifier.JavaScript
findLargestWithinYi.Mode.Haskell.Dollarify
findLargestWithinPYi.Mode.Haskell.Dollarify
findOverlappingMarksYi.Snippets
findOverlappingMarksWithYi.Snippets
findWindowWithYi.Editor, Yi.Core, Yi
firstNonSpaceBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
firstTokYi.Syntax.JavaScript
fixYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fixCurrentBufferA_Yi.Editor, Yi.Core, Yi
fixCurrentWindowYi.Editor, Yi.Core, Yi
flipYi.Prelude, Yi.Core, Yi
floorYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fmapYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fmapDefaultYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fmapRegionYi.Region, Yi.Buffer.Region, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fnewEYi.Dired, Yi
focusAllSyntaxYi.Core, Yi
focusedYi.Syntax.Driver
focusSyntaxYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
focusWindowEYi.Editor, Yi.Core, Yi
foldYi.Prelude, Yi.Core, Yi
FoldableYi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldlYi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldl'Yi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldl1Yi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldlMYi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldMapYi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldMapDefaultYi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldrYi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldr'Yi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldr1Yi.Prelude, Yi.Core, Yi
foldrMYi.Prelude, Yi.Core, Yi
ForYi.Syntax.JavaScript
forYi.Prelude, Yi.Core, Yi
For'Yi.Lexer.JavaScript
Forall 
1 (Data Constructor)Yi.Lexer.Abella
2 (Data Constructor)Yi.Lexer.Haskell
forceFold1Yi.Editor, Yi.Core, Yi
forceFold2Yi.Editor, Yi.Core, Yi
ForContentYi.Syntax.JavaScript
foregroundYi.Style, Yi
ForErrYi.Syntax.JavaScript
forgetPreferColYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
ForInYi.Syntax.JavaScript
forMYi.Prelude, Yi.Core, Yi
forM_Yi.Prelude, Yi.Core, Yi
ForNormalYi.Syntax.JavaScript
ForwardYi.Buffer.Basic, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
for_Yi.Prelude, Yi.Core, Yi
FractionalYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fromBlockYi.Syntax.JavaScript
fromBufferMYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fromDocYi.MiniBuffer
fromDynamicYi.Dynamic, Yi.Core, Yi
fromEditorMYi.Editor, Yi.Core, Yi
fromEnumYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fromIntegerYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fromIntegralYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fromLeafToLeafAfterYi.Syntax.Tree
fromMarkYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fromNodeToFinalYi.Syntax.Tree
fromPointYi.Buffer.Basic, Yi.Syntax, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fromProtoYi
fromRationalYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fromSizeYi.Buffer.Basic, Yi.Syntax, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi.Lexer.Alex, Yi
fromSnippetsYi.Snippets
fromStringYi.Buffer.Basic, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi
fromTTYi.Syntax.JavaScript
fstYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fst3Yi.Prelude, Yi.Core, Yi
funBodyYi.Verifier.JavaScript
Function'Yi.Lexer.JavaScript
FunctorYi.Prelude, Yi.Core, Yi
fundamentalModeYi.Modes
FunDeclYi.Syntax.JavaScript
funNameYi.Verifier.JavaScript
fwriteAllEYi.File, Yi
fwriteBufferEYi.File, Yi
fwriteEYi.File, Yi
fwriteToEYi.File, Yi