nvim-hs-1.0.0.3: Haskell plugin backend for neovim

Index - V

vim_call_functionNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_call_function'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_change_directoryNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_change_directory'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_commandNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_command'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_command_outputNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_command_output'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_del_current_lineNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_del_current_line'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_del_varNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_del_var'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_err_writeNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_err_write'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_evalNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_eval'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_feedkeysNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_feedkeys'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_api_infoNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_api_info'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_buffersNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_buffers'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_color_mapNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_color_map'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_bufferNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_buffer'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_lineNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_line'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_tabpageNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_tabpage'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_windowNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_current_window'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_optionNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_option'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_tabpagesNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_tabpages'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_varNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_var'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_vvarNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_vvar'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_windowsNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_get_windows'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_inputNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_input'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_list_runtime_pathsNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_list_runtime_paths'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_name_to_colorNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_name_to_color'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_out_writeNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_out_write'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_replace_termcodesNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_replace_termcodes'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_report_errorNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_report_error'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_bufferNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_buffer'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_lineNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_line'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_tabpageNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_tabpage'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_windowNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_current_window'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_optionNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_option'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_varNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_set_var'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_strwidthNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_strwidth'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_subscribeNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_subscribe'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_unsubscribeNeovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
vim_unsubscribe'Neovim.API.String, Neovim, Neovim.Debug
VisualColumnNeovim.Quickfix
VoidNeovim.API.Parser
voidNeovim, Neovim.Debug