singletons-0.10.0: A framework for generating singleton types

Index - L

LeftsData.Singletons.Either
ListToMaybeData.Singletons.Maybe