singletons-0.10.0: A framework for generating singleton types

Index - M

MapMaybeData.Singletons.Maybe
MaybeToListData.Singletons.Maybe
Maybe_Data.Singletons.Maybe, Data.Singletons.Prelude