amazonka-kinesis-1.6.1: Amazon Kinesis SDK.

Index - _

_ExpiredIteratorExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_ExpiredNextTokenExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_InvalidArgumentExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_KMSAccessDeniedExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_KMSDisabledExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_KMSInvalidStateExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_KMSNotFoundExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_KMSOptInRequiredNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_KMSThrottlingExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_LimitExceededExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_ProvisionedThroughputExceededExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_ResourceInUseExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
_ResourceNotFoundExceptionNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis