amazonka-kinesis-1.6.1: Amazon Kinesis SDK.

Index - D

DecreaseStreamRetentionPeriodNetwork.AWS.Kinesis.DecreaseStreamRetentionPeriod, Network.AWS.Kinesis
decreaseStreamRetentionPeriodNetwork.AWS.Kinesis.DecreaseStreamRetentionPeriod, Network.AWS.Kinesis
DecreaseStreamRetentionPeriodResponseNetwork.AWS.Kinesis.DecreaseStreamRetentionPeriod, Network.AWS.Kinesis
decreaseStreamRetentionPeriodResponseNetwork.AWS.Kinesis.DecreaseStreamRetentionPeriod, Network.AWS.Kinesis
DeleteStreamNetwork.AWS.Kinesis.DeleteStream, Network.AWS.Kinesis
deleteStreamNetwork.AWS.Kinesis.DeleteStream, Network.AWS.Kinesis
DeleteStreamResponseNetwork.AWS.Kinesis.DeleteStream, Network.AWS.Kinesis
deleteStreamResponseNetwork.AWS.Kinesis.DeleteStream, Network.AWS.Kinesis
DeletingNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
demShardLevelMetricsNetwork.AWS.Kinesis.DisableEnhancedMonitoring, Network.AWS.Kinesis
demStreamNameNetwork.AWS.Kinesis.DisableEnhancedMonitoring, Network.AWS.Kinesis
DescribeLimitsNetwork.AWS.Kinesis.DescribeLimits, Network.AWS.Kinesis
describeLimitsNetwork.AWS.Kinesis.DescribeLimits, Network.AWS.Kinesis
DescribeLimitsResponseNetwork.AWS.Kinesis.DescribeLimits, Network.AWS.Kinesis
describeLimitsResponseNetwork.AWS.Kinesis.DescribeLimits, Network.AWS.Kinesis
DescribeStreamNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
describeStreamNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
DescribeStreamResponseNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
describeStreamResponseNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
DescribeStreamSummaryNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStreamSummary, Network.AWS.Kinesis
describeStreamSummaryNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStreamSummary, Network.AWS.Kinesis
DescribeStreamSummaryResponseNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStreamSummary, Network.AWS.Kinesis
describeStreamSummaryResponseNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStreamSummary, Network.AWS.Kinesis
dExclusiveStartShardIdNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
DisableEnhancedMonitoringNetwork.AWS.Kinesis.DisableEnhancedMonitoring, Network.AWS.Kinesis
disableEnhancedMonitoringNetwork.AWS.Kinesis.DisableEnhancedMonitoring, Network.AWS.Kinesis
dLimitNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
dlrsOpenShardCountNetwork.AWS.Kinesis.DescribeLimits, Network.AWS.Kinesis
dlrsResponseStatusNetwork.AWS.Kinesis.DescribeLimits, Network.AWS.Kinesis
dlrsShardLimitNetwork.AWS.Kinesis.DescribeLimits, Network.AWS.Kinesis
dsrpRetentionPeriodHoursNetwork.AWS.Kinesis.DecreaseStreamRetentionPeriod, Network.AWS.Kinesis
dsrpStreamNameNetwork.AWS.Kinesis.DecreaseStreamRetentionPeriod, Network.AWS.Kinesis
dsrsResponseStatusNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
dsrsStreamDescriptionNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis
dssrsResponseStatusNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStreamSummary, Network.AWS.Kinesis
dssrsStreamDescriptionSummaryNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStreamSummary, Network.AWS.Kinesis
dssStreamNameNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStreamSummary, Network.AWS.Kinesis
dsStreamNameNetwork.AWS.Kinesis.DeleteStream, Network.AWS.Kinesis
dStreamNameNetwork.AWS.Kinesis.DescribeStream, Network.AWS.Kinesis