amazonka-kinesis-1.6.1: Amazon Kinesis SDK.

Index - O

OutgoingBytesNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis
OutgoingRecordsNetwork.AWS.Kinesis.Types, Network.AWS.Kinesis