yi-core-0.19.2: Yi editor core library

Index - G

genAtBoundaryBYi.Buffer.TextUnit, Yi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
genEnclosingUnitYi.Buffer.TextUnit, Yi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
genMaybeMoveBYi.Buffer.TextUnit, Yi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
genMoveBYi.Buffer.TextUnit, Yi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
GenUnitYi.Buffer.TextUnit, Yi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
genUnitBoundaryYi.Buffer.TextUnit, Yi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getAllModeNamesYi.MiniBuffer
getAllNamesInScopeYi.Eval, Yi
getAllNamesInScopeImplYi.Eval, Yi
getAllSubTreesYi.Syntax.Tree
getAppropriateFilesYi.Misc, Yi.Config.Simple, Yi
getBinDirPaths_yi_core
getBookmarkBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getBufferDynYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getBufferStackYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
getBufferWithNameYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
getBufferWithNameOrCurrentYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
getConfigDirYi.Paths
getConfigFilenameYi.Paths
getConfigModulesYi.Paths
getConfigPathYi.Paths
getCustomConfigPathYi.Paths
getDataDirPaths_yi_core
getDataFileNamePaths_yi_core
getDataPathYi.Paths
getDisplayLineNumbersLocalYi.UI.LineNumbers
getDynLibDirPaths_yi_core
getEditorDynYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
getEvaluatorContextFilenameYi.Paths
getFirstElementYi.Syntax.Tree
getFirstOffsetYi.Syntax.Tree
getFolderYi.Misc, Yi.Config.Simple, Yi
getInputYi.Mode.Interactive
getInputRegionYi.Mode.Interactive
getLastElementYi.Syntax.Tree
getLastOffsetYi.Syntax.Tree
getLastPathYi.Syntax.Tree
getLibDirPaths_yi_core
getLibexecDirPaths_yi_core
getLineAndColYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getLineAndColOfPointYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getMarkBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getMarksYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getMarkValueBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getModeLineYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getNextLineBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getNextNonBlankLineBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getOverlaysOfOwnerBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getPercentYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getPersistentStateFilenameYi.Paths
getRawestSelectRegionBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getRectangleYi.Rectangle
getRegEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
getRegexEYi.Search.Internal, Yi.Search, Yi.Config.Simple, Yi
getRegionStyleYi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getsYi.Monad
getsAndModifyYi.Monad
getSelectionMarkPointBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getSelectRegionBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
getSysconfDirPaths_yi_core
getTagsYi.Tag
getVisibleSelectionYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
globalBindKeysYi.Config.Simple
gotoCharacterBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
gotoLnYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
gotoLnFromYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
greenYi.Config.Simple, Yi
grepFindYi.Command
greyYi.Config.Simple, Yi
gvYi.Hoogle