yi-core-0.19.2: Yi editor core library

Index - J

joinLinesBYi.Buffer.Region, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
Jump 
1 (Type/Class)Yi.JumpList
2 (Data Constructor)Yi.JumpList
jumpBackYi.JumpList
jumpBackEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
jumpBufferRefYi.JumpList
jumpForwardYi.JumpList
jumpForwardEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
JumpListYi.JumpList
jumpListYi.Window
jumpListAYi.Window
jumpMarkYi.JumpList
jumpToEYi.Eval, Yi
jumpToErrorEYi.Eval, Yi