yi-0.6.5.0: The Haskell-Scriptable Editor

Index - G

genAtBoundaryBYi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
genEnclosingUnitYi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
genMaybeMoveBYi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
genMoveBYi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
genUnitBoundaryYi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getYi.Config.Simple
getAYi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getAllMatchesYi.Regex
getAllModeNamesYi.MiniBuffer
getAllNamesInScopeYi.Eval, Yi
getAllNamesInScopeImplYi.Eval, Yi
getAllSubmatchesYi.Regex
getAllSubTreesYi.Syntax.Tree
getAllTextMatchesYi.Regex
getAllTextSubmatchesYi.Regex
getAppropriateFilesYi.Misc, Yi, Yi.Config.Simple
getBookmarkBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getBufferContentsYi.IReader
getBufferStackYi.Editor, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getBufferWithNameYi.Editor, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getBufferWithNameOrCurrentYi.Editor, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getConstYi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getDynamicYi.Editor, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getExecOptsYi.Regex
getFirstElementYi.Syntax.Tree
getFirstOffsetYi.Syntax.Tree
getFolderYi.Misc, Yi, Yi.Config.Simple
getIndentingSubtreeYi.Syntax.Paren
getInputYi.Mode.Interactive
getInputRegionYi.Mode.Interactive
getLastElementYi.Syntax.Tree
getLastOffsetYi.Syntax.Tree
getLastPathYi.Syntax.Tree
getLatestArticleYi.IReader
getLineAndColYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getMarkBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getMarkPointBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getMarksYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getMarkValueBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getMaybeNextLineBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getModeLineYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getNextLineBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getNextLineWhichBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getNextNonBlankLineBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getPercentYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getRawestSelectRegionBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getRawSelectRegionBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getRectangleYi.Rectangle
getRegEYi.Editor, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getRegexEYi.Search, Yi, Yi.Config.Simple
getsYi.Monad, Yi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getsAYi.Monad, Yi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getsAndModifyYi.Monad, Yi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getSelectionMarkPointBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getSelectRegionBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getStrokes 
1 (Function)Yi.Syntax.JavaScript
2 (Function)Yi.Syntax.Latex
3 (Function)Yi.Syntax.Strokes.Haskell
4 (Function)Yi.Syntax.Paren
getSubtreeSpanYi.Syntax.Paren
getTagsYi.Tag
getTagsFileListYi.Tag
getValYi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
getVersion_Text_Regex_BaseYi.Regex
getVersion_Text_Regex_TDFAYi.Regex
getZipListYi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
ghciEvaluatorYi.Eval, Yi, Yi.Config.Simple
ghciGetYi.Mode.Haskell, Yi, Yi.Config.Simple
ghciHomeYi.Mode.Interactive
ghciInferTypeYi.Mode.Haskell, Yi.Config.Simple
ghciLoadBufferYi.Mode.Haskell, Yi, Yi.Config.Simple
ghciSendYi.Mode.Haskell, Yi.Config.Simple
ghcOptionsYi.Main
gitCommitModeYi.Modes
globalBindKeysYi.Config.Simple
gnuMakeModeYi.Modes
gotoLnYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
gotoLnFromYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
goUnmatchedBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
greekYi.Char.Unicode
greenYi.Style, Yi, Yi.Config.Simple
grepFindYi.Command
greyYi.Style, Yi, Yi.Config.Simple
groupBy'Yi.Prelude, Yi.Core, Yi, Yi.Config.Simple
GT'Yi.Lexer.JavaScript
GTE'Yi.Lexer.JavaScript
gvYi.Hoogle